Polskie firmy za pan brat z outsourcingiem

Z outsourcingu korzysta w Polsce 93% dużych i średnich firm - tak wynika z badania „Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw” zainicjowanego przez firmę CWS-boco Polska we współpracy z Outsourcing Magazine. Głównym motywem korzystania z tego typu usług jest dążenie do redukcji i kontroli kosztów. Najczęściej na zewnątrz zlecane są proste procesy, takie jak szkolenia czy usługi transportowe. Ponad 52% respondentów stwierdziło, że w najbliższych latach ich budżet na outsourcing będzie rósł.

Outsourcing powszechny, ale w prostych usługach

Outsourcing w Polsce jest zjawiskiem dość powszechnym. Potwierdza to 93% polskich firm, które obecnie z niego korzystają. Do nasycenia rynku ciągle jednak daleko, gdyż outsourcowane są jednak głównie proste procesy. Outsourcing dotyczy w największym stopniu usług związanych ze szkoleniami (84,5%) i transportem (68,5%). Około jedna trzecia przebadanych firm stosuje outsourcing IT (38%) oraz dystrybucji i logistyki (33,5%). Duży potencjał rynkowy istnieje natomiast w zakresie usługi związanej z pozyskaniem odzieży roboczej (korzysta z niego obecnie 21% badanych firm) i wynajmu urządzeń higieny (18% firm). Zaskakująco niewielkie okazało się wykorzystanie outsourcingu centrów obsługi klienta, czyli między innymi call center, które zadeklarowało zaledwie 8% przebadanych firm.

Outsourcing – niewielki wydatek przyczyniający się do redukcji kosztów

Koszty, a dokładniej dążenie do ich redukcji i kontroli jest najważniejszą przyczyną, dla której podejmowane są decyzje o outsourcingu. 79% przebadanych przedsiębiorstw uznało je za bardzo ważny powód wydzielenia procesów poza organizację. Z kolei 64% firm zadeklarowało, że istotnym motywem, dla którego są skłonne korzystać z outsourcingu, jest chęć skoncentrowania się na podstawowej działalności biznesowej.
Dla 81,5% badanych firm outsourcing oznacza konkretne oszczędności. Jedynie
w przypadku 3,5% ankietowanych firm wydzielenie procesów do zewnętrznego dostawcy okazało się być droższe od ich wewnętrznej realizacji. Poziom uzyskiwanych oszczędności najczęściej plasuje się w przedziale od 0-10% - tak zadeklarowało 60% firm. Kolejne 18% ankietowanych firm udzieliła odpowiedzi, że outsourcing przyczynił się do redukcji kosztów na poziomie od 10-30%.
- Od kilku lat dostrzegamy wzrost zainteresowania wykorzystaniem outsourcingu w obszarze wynajmu odzieży roboczej oraz wynajmu i obsługi urządzeń higieny. CWS-boco zamawia
i kupuje produkty objęte gwarancją producenta za niższą, hurtową cenę, zachowując przy tym jakość usług i oferowanych produktów, dzięki czemu klient korzysta na efekcie skali – komentuje wyniki raportu Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska – Pozwala to także na lepsze zaplanowanie budżetu. Firmy poprawiają płynność finansową i ograniczają ryzyko ekonomiczne, gdyż opłaty miesięczne są stałe i niewielkie.
Główne korzyści z outsourcingu wymieniane przez ankietowanych dotyczyły przede wszystkim jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie organizacji. Za podstawową korzyść wynikającą z wdrożenia outsourcingu badane firmy uznały możliwość skupienia się na kluczowych kompetencjach organizacji (91% wskazań). Bardzo istotne są również takie czynniki, jak: usprawnienie działalności przedsiębiorstwa (89%), lepsza wydajność (86,5%), lepsza efektywność bez ponoszenia nakładów na inwestycje (85%), podniesienie jakości i dostęp do specjalistycznej wiedzy (78%) oraz zdobycie nowych umiejętności (53,5%).

Outsourcing - optymistyczna perspektywa

Ponad 52% respondentów stwierdziło, że ich budżet na outsourcing w najbliższych latach będzie rósł. Prawie połowa, czyli 45% przebadanych firm, zadeklarowała, że wydatki ponoszone przez ich organizację na outsourcing w ciągu najbliższych dwóch lat pozostaną bez zmian. Zaledwie 1,5 % firm stwierdziło, że planuje ograniczenie wydatków na outsourcing.
Wśród barier dla rozwoju outsourcingu ankietowani wymieniali przede wszystkim koszty jego wdrożenia (90%), a w dalszej kolejności także regulacje prawne (58%) i brak odpowiednich dostawców (53%).
- Przeprowadzane badania obrazują, że pomimo tego iż większość przedsiębiorstw w Polsce z niego korzysta, outsourcing jest wykorzystywany w dalszym ciągu w stosunkowo ograniczonym zakresie. Dla większości z przebadanych organizacji outsourcing ma znaczenie operacyjne. Przeprowadzone badania wskazują jednak na ewolucję outsourcingu w kierunku wzrostu jego strategicznego znaczenia. Będzie to jednak zależało od tempa rozwoju rynku outsourcingu, a w tym podaży usług outsourcingowych, jak i wzrostu doświadczenia firm w wykorzystaniu bardziej zaawansowanych strategii outsourcingowych – napisali w podsumowaniu wyników badania dr Mariusz-Jan Radło i dr Dorota A. Ciesielska, partnerzy w firmie analityczno-konsultingowej SEENDICO Doradcy oraz pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Informacje o badaniu

Celem badania pt. „Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw” było przedstawienie kompleksowej wizji wykorzystania outsourcingu przez średnie i duże przedsiębiorstwa
w Polsce.
Badanie zostało wykonane w sierpniu 2010 r. na grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla reprezentujących 200 polskich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego i usług. Wywiady przeprowadzono w losowo wybranych dużych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób. Badania zostały oparte o wystandaryzowany kwestionariusz ankietowy składający się z pytań zamkniętych. Raport został wykonany przez firmę Seendico Doradcy.

Profil firmy CWS-boco

CWS–boco Polska jest liderem outsourcingu czystości. Proponuje kompleksowe wsparcie zarządzania czystością w zakresie odzieży roboczej, ochronnej i specjalistycznej; dostaw obuwia roboczego, okularów korekcyjno-ochronnych i innych artykułów BHP; wyposażenia ogólnodostępnych pomieszczeń łazienkowych w profesjonalne urządzenia higieny wraz ich serwisem; rozwiązania serwisowe tekstylnych mat wejściowych do zabezpieczenia podłóg
i stref wejścia w obiektach handlowych, biurowych, pomieszczeniach magazynowych oraz produkcyjnych. Proponuje kompleksowy system wynajmu i serwisu produktów optymalizujący koszty oraz zapewniający wygodę, korzyści operacyjne i profesjonalne wsparcie.

Więcej na: www.cws-boco.pl
Arkadiusz Choczaj - kierownik marketingu CWS-boco Polska

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: