Podstawowe pojęcia outsourcingowe

Audytorzy

Firmy lub osoby fizyczne, zawodowo zajmujące się dokonywaniem niezależnej oceny stosowanych aktualnie rozwiązań i weryfikujące wykonanie umowy outsourcingowej w trakcie jej pracy

Brokerzy usług outsourcingowych

Firmy, których zadaniem jest wsparcie podczas procesu definiowania potrzeb oraz selekcji dostawcy usług oraz rozliczające usługi i SLA w trybie operacyjnym. Otrzymują one często opłatę typu „sucess fee” zależną od osiągniętych rezultatów.

Dostawcy outsourcingu

Firmy świadczące usługi zdefiniowane jako usługi outsourcingowe. Ze względu na podział podmiotów w procesie outsourcingowym proponujemy następującą klasyfikację według stopnia złożoności łańcucha wartości oraz zakresu którego dotyczą:

 1. Usługi proste – usługi polegające na przekazaniu zadań, które mogą być realizowane w dowolny sposób i należą do grupy funkcji/zadań ubocznych tzn. nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów organizacji (np. sprzątanie, ochrona mienia, dostawa materiałów biurowych itp.)
 2. Usługi outtaskingu polegają na przekazaniu konkretnych aktywności /zadań jako elementu procesu do wykonania podmiotowi zewnętrznemu (np. – wykonywanie backup-ów oprogramowania, drukowanie dokumentów, zebranie kandydatów na nowych pracowników, usługi telefoniczne, wprowadzanie danych, digitalizacja dokumentów).
 3. Usługi outsourcingu selektywnego – polegają głównie na świadczeniu usług dotyczących kompletnych procesów operacyjnych (np. hosting aplikacji, proces windykacji, naliczanie wynagrodzeń pracowników, help-desk, obsługa korespondencji przychodzącej, usługi sieciowe, serwerowe, zarządzanie stacjami roboczymi, jak i dostępem i zarządzaniem bazami danych)
 4. Usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO, BPM) – usługi przekazania procesów biznesowych do realizacji przez firmę zewnętrzną , które mają charakter strategiczny, gdyż oddziaływują na całą organizację, są krytyczne z punktu widzenia prowadzonego biznesu (aczkolwiek nie stanowią kluczowych kompetencji związanych z podstawowa działalnością i przewagą na rynku z nich wynikającą) oraz wspierają realizację jej podstawowych celów (np. – zarządzanie centrum danych, obsługa finansowo-księgowa, obsługa HR, zarządzanie flotą, obsługa klienta oraz działań marketingowych outsourcing kanałów sprzedaży, obsługa call center, zarządzanie programami lojalnościowymi)
 5. Usługi outsourcingu strategicznego - dotyczą zwykle całych funkcji realizowanych w korporacji i polegają na zasadniczej zmianie w sposobie realizacji tej funkcji włączając jej rolę w organizacji, z równoczesnym wydzieleniem istotnych procesów tej funkcji do realizacji przez firmę zewnętrzną. (np. Outsourcing HR, Outsourcing IT, Outsourcing F&A) Jednym z typów outsourcingu strategicznego jest outsourcing transformacyjny, polegający na przejęciu pełnej odpowiedzialności za cały dział, czy departament z jednoczesną restrukturyzacją i przebudowaniem wszystkich operacji i procesów występujących w jego ramach.

E-outsourcing

Zwany także outsourcingiem wirtualnym polega na sterowaniu całym procesem outsourcingu za pomocą rozwiązań e-biznesowych, z wykorzystaniem Internetu. Największą zaletą jest możliwość świadczenia usług na odległość, co pozwala zautomatyzować przebieg współpracy.

Hosting aplikacji

Hosting dedykowanych aplikacji na serwerach dostawcy usług; może być powiązany z umową na utrzymanie aplikacji (Outsourcing Aplikacji).

Insourcing

Jest pojęciem przeciwnym do outsourcingu. Definiuje się go jako metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającą na włączeniu w strukturę organizacji funkcji realizowanych do tej pory przez podmioty zewnętrzne.

Inter-sourcing

Dotyczy outsourcingu w sektorze publicznym, w jednostkach typu non-profit, świadczących publiczne usługi społeczne, a także w odniesieniu do outsourcingu procesów wymagających bardzo wysokich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy.
Inter-sourcing jest uznawany za specyficzną formę udziału w korzyściach. A polega na utworzeniu odrębnego przedmiotu przez kilka jednostek administracyjnych lub podmiotów gospodarczych, które są wyspecjalizowane w świadczeniu określonych usług lub wytwarzaniu produktów na rzecz uczestników owego porozumienia. Rezygnują oni z rozwijania odpowiednich zasobów i procesów w swoich strukturach organizacyjnych. Podmiot taki jest zwykle kontrolowany przez założycieli. Taką formą outsourcingu są na przykład biura informacji kredytowej lub wywiadownie gospodarcze tworzone przez banki albo inne instytucje finansowe, które dzięki temu rezygnują z rozwijania systemów informacji. Przykładem inter-sourcingu może być Krajowa Izba Rozliczeniowa, prowadząca rozliczenia nie tylko między bankami, które ją utworzyły, ale także rozliczenia wewnętrzne między oddziałami.

Konsultanci i doradcy

Firmy lub osoby fizyczne uczestniczące w procesach outsourcingu jako niezależne podmioty wykorzystywane w celu minimalizacji asymetrii wiedzy. Najczęściej występują w imieniu odbiorcy z racji na doświadczenia dostawcy wynikające z wielokrotnego wykonywania projektów outsourcingowych dla różnych odbiorców i jego braku po stronie odbiorcy. Biorą oni udział tylko w fazach wstępnych projektów oraz przy ewentualnych zmianach.

Netsourcing

Jest odmianą outsourcingu, polegającą na korzystaniu z aplikacji internetowych umieszczonych na zewnętrznym, wynajętym serwerze WWW, a nie na własnym, w ramach sieci firmowej. Forma ta jest w wielu sytuacjach możliwa dzięki temu, że przeglądarka internetowa jest uniwersalnym narzędziem dającym dostęp do wielu aplikacji. Korzystne jest tu obniżanie kosztów dzięki specjalizacji firm.

Odbiorcy outsourcingu

Firmy wykorzystujące lub mające zamiar wykorzystać usługi zewnętrzne w celu podniesienia wartości firmy i/lub efektywności operacyjnej i/lub zwiększenia jej konkurencyjności.

Offshoring

Polega na prowadzeniu działań outsourcingowych poza granicami kraju, do którego ostatecznie trafia końcowy produkt lub usługa.

Opiniotwórcy

Organy, instytucje, przedsiębiorstwa i osoby wpływające na kształtowanie trendów i analizy biznesowe służące pogłębianiu wiedzy przez strony projektów outsourcingowych. W odróżnieniu od konsultantów i doradców nie czerpią oni korzyści materialnych ze swoich działań.

Outsourcing

Outsourcing to przekazanie wyodrębnionej całości - funkcji, zadania, procesu, do realizacji przez dostawcę zewnętrznego uwarunkowane:

 • długookresową relacją miedzy zlecającym, a dostawcą, przy czym relacja taka ma w większości przypadków charakter stały i nie przerywany;
 • kompleksowością rozwiązania, charakteryzująca się dostarczeniem nie tylko zasobów, czy technologii, ale także wiedzy niezbędnej do wykonania określonych czynności, czy wdrożenia bardziej optymalnych rozwiązań organizacyjnych; Często rozwiązanie outsourcingowe wymaga dużych inwestycji oraz dedykowanego pod dany projekt przygotowania;
 • zarządzaniem przez wypracowane wspólnie procedury i procesy. W ramach kontraktu realizowane są określone i zdefiniowane procedury zarządzania projektem outsourcingowym, które często są odmienne od tych obowiązujących wcześniej.

Outsourcing aplikacji

Zarządzanie, działanie i utrzymanie aplikacji w dedykowanym środowisku. Dostawca usług odpowiada za efektywne działanie tych procesów, a jego obowiązki obejmują zarządzanie aplikacjami.

Outsourcing logistyczny

Specyfika outsourcingu logistycznego polega na oddaniu w outsourcing funkcji związanych z logistyką. Tak też należy w szerokim pojęciu definiować outsourcing logistyczny. W węższym pojęciu będzie on rozumiany jako współpraca, będąca przedmiotem umowy polegająca na przekazaniu przez przedsiębiorstwo realizacji funkcji logistycznych w ręce operatora logistycznego. Z uwagi właśnie na współpracę sformalizowaną w ramach umowy, outsourcing logistyczny bywa nazywany również logistyką kontraktową.

Outtasking

Zlecanie podwykonawcom części zadań prowadzących do powstania produktu czy usługi w formie elektronicznej i otrzymywanie wyników tych prac również w formie elektronicznej.

Regulatorzy

Organy i instytucje nadrzędne, powołane przez Państwo, wpływające na stronę prawną, finansową i organizacyjną poprzez stanowienie prawa, zasad i dobrych praktyk w celu sprawowania odpowiedniego nadzoru na danym rynku.

Subcontracting

Subcontracting zwany także subletting lub contacting out polega na przeniesieniu części ciężaru realizacji kontraktu na kolejny, niezależny podmiot gospodarczy, przy czym zlecenia takiego dokonuje główny wykonawca przedsięwzięcia i na nim ciąży odpowiedzialność za realizację całości projektu.

Usługi outsourcingowe

Usługi świadczone na podstawie umowy outsourcingowej, gdzie zlecający powierza wykonanie procesu, zadania lub funkcji firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w realizacji tego rodzaju usług. Usługi outsourcingowe dotyczą zwykle procesów, zadań i funkcji, które nie są zasadnicze w realizacji celów instytucji i gdzie instytucja ta nie buduje własnych kompetencji. Ich determinantem zatem jest zawsze występowanie:

 • wartości dostarczonego rozwiązania – ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, wspiera działalność podstawową firmy, może być krytyczna dla jej funkcjonowania;
 • długookresowej relacji – wynikająca z minimalizacji ryzyka procesu zmiany oraz długoterminowego zwrotu z inwestycji wynikającego z kosztów początkowych przedsięwzięcia;
 • zarządzana lub współzarządzana przez dostawcę – kompetencje wyłącznie operacyjne nie wystarczają do utrzymania przewagi działalności w obsługiwanym fragmencie ze względu na zmienność otoczenia.
Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: